Unieważniania patentów

1963 r. w sprawie unieważniania patentów na wy-nalazki oraz praw z rejestracji wzorów użytkowych (Wiad. Urz. Pat. Nr 5, poz. 35), 25. zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1963 r. o postępowaniu w sprawach tajnych projektów wy­ nalazczych (Monitor Polski Nr 76, poz. 375), Warto dodać, że proces unieważniania patentów z tej rodziny będzie trwał przez kilka najbliższych lat. Unieważnienie tego patentu będzie mało neutralny wpływ na rynek naszego leku i nie ... Dla trzech europejskich patentów używanych przez spółkę Myriad Genetics, procedura sprzeciwu prowadzona przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) doprowadziła do odwołania, w maju 2004 r., pierwszego patentu (EPO6997754), następnie, w lutym 2005 r., do znaczącego ograniczenia ochrony przyznanej przez drugi i trzeci patent (EPO705902 ... Zwolennicy patentów na oprogramowanie utrzymują, że patenty zapewniają twórcom i firmom ochronę ich dóbr ... Inną drogą porozumienia może być zmiana procedury bądź praktyki przyznawania patentów (np. uproszczony tryb unieważniania patentów nie spełniających warunku innowacyjności). a) w sprawach: unieważniania i wygaszania praw ochronnych dla znaków towarowych, unieważniania patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych – przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej; b) w sprawach: sprzeciwów i unieważnienia patentów europejskich – przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO); Stało się ono też przyczynkiem do procesów w sprawach unieważniania już udzielonych patentów na oprogramowanie. Nie oznacza to jednak, że amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) odmawia rejestracji patentów na software w każdym przypadku. Zgłaszający muszą być jednak bardzo uważni przy formułowaniu ...

WikiZero - Patenty na oprogramowanie